2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-10-2019

2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI  TOPLANTISININ

04 EKİM 2019 (1.BİRLEŞİM), 07 EKİM 2019 (2.BİRLEŞİM) VE 08 EKİM 2019 (3.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.10.2019
2019/143
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
2 04.10.2019
2019/144
Pamukkale Belediye Encümeninin 18.09.2019 tarih ve 702 sayılı kararı ile 230.000.000-TL olarak uygun görülen 2020 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 04.10.2019
2019/145
Pamukkale Belediyesi 2020 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin 2020 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 04.10.2019
2019/146
Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı, 10.06.2014 tarih ve 2014/58 sayılı kararları ile kurulan Birim Müdürlüklerinden Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin değişen şartlar göz önüne alınarak revize edilip düzenlenmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
5 04.10.2019
2019/147
İlçemiz sınırları içerisinde plansız alanda bulunan, Karakurt Mahallesi, 205 parsel nolu 595.100,00 m² sahalı Kamu Orta Malı olan mera vasıflı taşınmazın 59.558,00 m²’lik bölümünde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bakım-onarım tesisi ve temizlik araçları için park alanı ile ambalaj atığı toplama ve geri dönüşüm tesisi yapılması ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyacını karşılayacak basit sistem tünellerle bitki yetiştirme alanı yapılması planlandığından, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu parselin tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için taşınmaz üzerine yapılacak olan tesislerin kamu yatırımı olduğuna dair karar alınması konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
6 04.10.2019
2019/148
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının ve Pamukkale Belediye Başkanlığının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, revizyonu ve değişikliklerini onama yetkisinin bulunduğu alanlar içerisinde plan hükümleri ile değişen kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunulması nedeniyle imar durumu verilmesi aşamasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, genel plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 04.10.2019
2019/149
Denizli İdare Mahkemesinin 08/02/2018 tarih ve 2017/986 E., 2018/131 sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 4973 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 04.10.2019
2019/150
ELSAN Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Bağbaşı Mahallesi, 530 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 04.10.2019
2019/151
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 21.Bölge Müdürlüğünün 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 04.10.2019
2019/152
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Dokuzkavaklar Mahallesi, 3321 adanın güneyinde kalan Park Alanı içerisindeki trafo alanının aynı park içerisinde başka bir yere taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
11 07.10.2019
2019/153
İlke Çelik Metal San. ve Tic. A.Ş. ve Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.’nin Akhan Mahallesi, 277 ada, 14 nolu parsel ve 285 ada 1 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
12 07.10.2019
2019/154
Denizli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6693 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin  uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
13 07.10.2019
2019/155
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının ve Pamukkale Belediye Başkanlığının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, revizyonu ve değişikliklerini onama yetkisinin bulunduğu alanlar içerisinde plan hükümleri ile değişen kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunulması nedeniyle imar durumu verilmesi aşamasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, genel plan hükmü belirlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 07.10.2019
2019/156
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 21. Bölge Müdürlüğünün 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili olarak hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 07.10.2019
2019/157
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3321 adanın güneyinde kalan Park Alanı içerisindeki trafo alanının aynı park içerisinde başka bir yere taşınması ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 07.10.2019
2019/158
Belediyemiz Birim Müdürlüklerinden; Kültür İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle ekte yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabulüyle yürürlük tarihi itibariyle önceki görev ve çalışma yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 07.10.2019
2019/159
İlçemiz sınırları içerisinde plansız alanda bulunan, Karakurt Mahallesi, 205 parsel nolu 595.100,00 m² sahalı Kamu Orta Malı olan mera vasıflı taşınmazın 59.558,00 m²’lik bölümünde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bakım-onarım tesisi ve temizlik araçları için park alanı ile ambalaj atığı toplama ve geri dönüşüm tesisi yapılması ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyacını karşılayacak basit sistem tünellerle bitki yetiştirme alanı yapılması planlandığından, Denizli      İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu parselin tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için taşınmaz üzerine yapılacak olan tesislerin Kamu Yatırımı Olduğuna Dair Karar alınmasının uygun  görüdüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
18 08.10.2019
2019/160
Pamukkale Belediyesi 2020 yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulü hk.
19 08.10.2019
2019/161
2020 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 230.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk.
20 08.10.2019
2019/162
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan ekli 2020 Yılı Ücretler Tarifesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümünde değişikliklerin yapılarak, Pamukkale Belediyesi 2020 Yılı Ücretler Tarifesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
21 08.10.2019
2019/163
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “01 Kasım 2019 Cuma  günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.