2022 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

03-10-2022

2022 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    07 Ekim 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                        :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümeninin 29.09.2022 tarih 520 sayılı kararı ile uygun görülen 2023 yılı Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57340 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Encümeninin 29.09.2022 tarih ve 521 sayılı kararı ile 1.250.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2023 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57341 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretlerine ilişkin “2023 Yılı Ücret Tarifesi” taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57342 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57346 sayılı yazısı,

 

5-    15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57349 sayılı yazısı,

 

6-    Maun Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 13 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57350 sayılı yazısı,

 

7-    Pamukkale Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarih 2022/108, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/07/2022 tarih  419 sayılı kararları ile onaylanan Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 ve 25 nolu parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 57351 sayılı yazısı,

 

8-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.