2022 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-10-2022

2022 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ

07 EKİM 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 10  EKİM 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 07.10.2022
2022/173
Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 334 ada ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 07.10.2022
2022/174
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2023 Yılı Performans Programı Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 07.10.2022
2022/175
Pamukkale Belediye Encümeninin 29/09/2022 tarih ve 521 sayılı kararı ile 1.250.000.000-TL olarak uygun görülen 2023 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 07.10.2022
2022/176
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretlerine ilişkin “2023 Yılı Ücret Tarifesi” Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 07.10.2022
2022/177
Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 07.10.2022
2022/178
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 07.10.2022
2022/179
Maun Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 13 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 07.10.2022
2022/180
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarih 2022/108, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/07/2022 tarih 419 sayılı kararları ile onaylanan Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 ve 25 nolu parsellerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 10.10.2022
2022/181
Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 334 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
10 10.10.2022
2022/182
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarih 2022/108 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/07/2022 tarih 419 sayılı kararları ile onaylanan Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 ve 25 nolu parsellerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
11 10.10.2022
2022/183
Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretler Tarifesinin “Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmında yer alan ücretlerin güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
12 10.10.2022
2022/184
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan ekli Pamukkale Belediyesi “2023 Yılı Ücret Tarifesi”nin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
13 10.10.2022
2022/185
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Performans Programının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 10.10.2022
2022/186
2023 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 1.250.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk.
15 10.10.2022
2022/187
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “04 Kasım 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.