2022 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-11-2022

2022 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Aralık 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                        :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemiz birimlerinde 2023 yılında çalıştırılmak üzere 5620 sayılı Kanunun 1. ve 3.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ekte sunulan geçici işçi Adam/Ay sayısı konusunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.11.2022 tarih ve 63324 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evinin kira ve aidat bedellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ve 60.maddesinin (i) bendine göre Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında aynı kanunun 75.maddesinin (a) bendi gereğince 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerli protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.11.2022 tarih ve 63596 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/171, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 524 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ve yapı nizamlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 63949 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/166, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 525 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada 2, 6545 ada 13, 14, 6546 ada 2, 6548 ada 7, 7995 ada 1 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 63950 sayılı yazısı,

 

5-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/170, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 529 sayılı kararları ile onaylanan Akhan Mahallesi, 222 ada, 9 parselin güneybatısında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 63994 sayılı yazısı,

  

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

6-    Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.