İhale İlanı

15-08-2022

İhale İlanı

                                                                                                                                       İLAN
                                                                                                         PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 7 Eylül 2022 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat: 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
    Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
    Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması  halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
    * İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
    * 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                            
Sıra No KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Aktepe Mahallesi, 2403 Sokak, No: 34 Kat: 1  Düğün Salonu Projesi dâhilinde 2 adet düğün salonu                
(toplam 1.434,08 m²) 
17.000,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 18.360,00.-TL 07/09/2022
09.30
2 Fatih Mahallesi, 1922/2 Sokak, No: 5  Spor Kompleksi                (Halı Saha ve  İdari bina)  1.515,00 m² (toplam alan)    818,00 m² (halı saha)
41,00 m² (idari bina)
2.600,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 2.808,00.-TL 07/09/2022
09.32
3 Hürriyet Mahallesi, 1. Cadde, No: 8                                          (1011-1010-1013 Sokak Kesişimi) Çay Ocağı ve Büfe Ekli projesi dâhilinde istekli tarafından yapılacak toplam 25,12 m² lik yapı                              (Çay Ocağı: 12,56 m² ve Büfe: 12,56 m²) 700,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 756,00.-TL 07/09/2022
09.34
4 Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan Akıllı Bisiklet Sistemi Uygulaması (Bağbaşı Mahallesi, Zeytinköy Mahallesi, Asmalıevler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, Kınıklı Mahallesi ve Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi) Akıllı Bisiklet İstasyonu 8 adet İstasyonlu, 96 adet Akıllı Bisiklet Parkı 7.100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 7.668,00.-TL 07/09/2022
09.36