İhale İlanı

16-02-2023

İhale İlanı

                                                                                                                                                 İLAN
                                                                                                                     PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Pamukkale İlçe Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar, Pamukkale Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 1- İhaleler, 01 Mart 2023 tarihinde Çarşamba günü Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Madde 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
    1) Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),
    2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
    3) Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
    4) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
    5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
B.   Tüzel Kişiler;
    1) Tebligat için adres beyanı,
    2) Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,
    3) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
    4) Nüfus Cüzdan fotokopileri,
    5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
C.   Ortak girişimler; Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
Madde 4- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
Madde 7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.      
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ MÜLKİYET DURUMU KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Asmalıevler Mah. Yusuf Aydemir Cad. No: 8 Park Alanı Kitap Kafe 97,00 1.500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.620,00.-TL 01/03/2023
10.00
2 Karşıyaka Mah. 2393 Sok. No: 11 Park Alanı Halı Saha 844,00  2.100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 2.268,00.-TL 01/03/2023
10.02
3 Kınıklı Mah. Şehit Dr. Munise Özcan Cad. No: 26  Park Alanı Glütensiz Kafe 154,58 4.600,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 4.968,00.-TL 01/03/2023
10.04
4 Pınarkent Mah. Cumhuriyet Cad. No: 187/C Tapunun Koyunaliler Mah. 8832 ada, 1 parsel Dükkan 61,00 850,00.-TL/AY 3 YIL 918,00.-TL 01/03/2023
10.06