Satış İlanı

20-03-2023

Satış İlanı

İLAN             

    PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

     Mülkiyeti Pamukkale Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

 

SIRA

NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE GÜN VE SAATİ

1

Pamukkale

M22a08d2b

195

3

474,00 m²

Ev ve Arsa

Ticaret Alanı

10.680.000,00 TL

320.400,00.-TL

19.04.2023

10:00

2

Pamukkale

M22a08d2b

195

21

2.000,00 m²

Arsa

Turizm Tesis Alanı

33.125.000,00 TL

993.750,00.-TL

19.04.2023

10:30

 

1)                 İhale, 19 Nisan 2023 tarihinde çarşamba günü, Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2)                 İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

3)                 İhale dokümanının görülebileceği ve/veya temin edilebileceği adres: İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 Pamukkale/DENİZLİ

4)                 İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü ve saatine kadar Pamukkale Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden kayıt numarası alarak Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecekler ve/veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

5)                 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

6)                 Katılımcılardan İstenen belgeler;

A. Gerçek Kişiler;

a)        Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkotlu belge),

b)       T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,

c)        Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

d)       Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu,

e)        Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

B. Tüzel Kişiler;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)        Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)

d)       İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

e)        Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu,

f)         Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

g)        Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

C.Ortak Girişimler;

a)        Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi.

7)        Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.

8)        Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9)         Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)     Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11)    İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.

12)    2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         İlan olunur.