2023 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

03-04-2023

2023 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    07 Nisan 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 76061 sayılı yazısı,

 2-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 76062 sayılı yazısı,

 3-    Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 76169 sayılı yazısı,

 4-    Pamukkale Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Kararı ile Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon Petrol Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurulunda Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere seçilen Meclis Üyesi Birtan ŞAHAN 15.03.2023 tarihinde istifa ettiğinden, PAKTAŞ Organizasyon Petrol Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurulunda Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere bir temsilcinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 76172 sayılı yazısı,

 5-    Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 24 Haziran 2019 tarihli ve 1178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile genel merkezi tarım üretiminde önemli bir konumda olan Konya’da kurulmuş olup, Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla Belediyemizin de davet edildiği Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (o) fıkrası gereğince üye olunması hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğünün 31.03.2023 tarih ve 76623 sayılı yazısı,

 6-    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliğinin 67/1 maddesinin (a) bendi gereğince; mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Koyunaliler Mahallesi, 0 ada, 104 parsel nolu 32.413,00 m² sahalı taşınmazın 6.027,00 m²’lik kısmının Belediyemiz tarafından kullanılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına 3.Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yetki, sorumluluk ve kullanımına yönelik esas ve usullerin belirlenebilmesi için 10 (on) yıl süre ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2023 tarih ve 76625 sayılı yazısı,

 7-    Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarih 2022/200, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2022 tarih 705 sayılı kararı ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/01/2023 tarih, 14814 sayılı kararıyla uygun görülen 15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2023 tarih ve 76621 sayılı yazısı, 

8-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 199 ada, 1 parselin batısında trafo alanı ve 138 ada, 13 parselin batısında bulunan park alanı ile ilgili hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2023 tarih ve 76626 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli İdare Mahkemesinin 22/02/2023 tarih ve 2022/773 E., 2023/409 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2023 tarih ve 76627 sayılı yazısı,

 10-  Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisindeki ÇED Yönetmeliğine tabi alanlara ait Genel Plan Hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2023 tarih ve 76747 sayılı yazısı,

 11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı ve Eldenizli Mahallesi güneybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2023 tarih ve 76749 sayılı yazısı,

 12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi kuzeybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2023 tarih ve 76750 sayılı yazısı,

 13-  Cankurtaran Mahallesi idari sınırları içerisinde 7055 nolu imar adasının kuzeyinde Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2023 tarih ve 76767 sayılı yazısı,

 14-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2022 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2022 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

 15-  5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 76063 sayılı yazısı,

 16-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                     03/04/2023

                                                                                                                                      Avni ÖRKİ

                                                                                                                                 Belediye Başkanı