PAZARLIK İLANI

26-04-2023

PAZARLIK İLANI

PAZARLIK İLANI
PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
     Mülkiyeti  Pamukkale  Belediyesine  ait,  aşağıda  tapu  kaydı  yazılı  taşınmazın  19/04/2023 tarihli  ve  245  sayılı  Belediye  Encümen  Kararı  ile  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  43. maddesi gereğince 15 (onbeş) gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.
SIRA NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL NİTELİĞİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ
1 Pamukkale M22a08d2b 195 21 2.000,00 m² Arsa Turizm Tesis Alanı 33.125.000,00.-TL 993.750,00.-TL 03.05.2023
09:30
1)        İhale,   03   Mayıs   2023   tarihinde   çarşamba   günü,   Belediye   Encümen   Salonunda yapılacaktır.
2)        İhale  hakkında  bilgi  ve  ihale  şartnamesi  mesai  saatleri  içinde,  Emlak  ve  İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3)        İhale   dokümanının   görülebileceği   ve/veya   temin   edilebileceği   adres:   İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 Pamukkale/DENİZLİ
4)        İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü  ve saatine kadar Pamukkale Belediyesi Yazı İşleri  Müdürlüğünden  kayıt   numarası  alarak   Yazı  İşleri  Müdürlüğüne   teslim  edecekler ve/veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
5)        İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgelerin  aslını  veya  noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
6)        Katılımcılardan İstenen belgeler;
A. Gerçek Kişiler;
a)   
Tebligat   için,   muhtarlıktan   veya   Nüfus   ve   Vatandaşlık   Müdürlüklerinden   tasdikli ikametgâh belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkotlu belge),
b)    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,
c)    Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
d)    Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu,
e)    Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
B. Tüzel Kişiler;
a)   
Tebligat için adres beyanı,
b)    Mevzuatı   gereği   tüzel   kişiliğin   siciline   kayıtlı   bulunduğu   ticaret   ve/veya   sanayi odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)    Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)
d)    İlgisine   göre   tüzel   kişiliğin   ortakları,   üyeleri   veya   kurucuları   ile   tüzel   kişiliğin yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu   gösterir   Ticaret   Sicil  Gazetesi  veya   bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)    Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu,
f)     Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
g)    Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
C.Ortak Girişimler;
a)    Ortak   girişimi   oluşturan   gerçek   veya   tüzel   kişilerin   her   birinden   (A)   veya   (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi.
7)    Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki  herhangi  bir  evrağın  değiştirilmesi  veya  eksik  evrakın  tamamlanması  yönünde isteklilerce  yapılacak  müracaatlar  kabul  edilmeyecek,  İdareye  verilen  veya  ulaşan  teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
8)    Bu  işin  ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya  başkaları adına  vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9)     Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10)   Telgraf   veya   faksla   yapılacak   müracaatlar   ve/veya   postada   meydana   gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
11)  İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
12)  2886  sayılı  Devlet   İhale   Kanununun  29.   maddesine  göre  Komisyonlar  gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

Ekli Dosyalar