2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-05-2023

2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2023 YILI MAYIS AYI 05 MAYIS 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 05.05.2023
2023/85
Belediyemize ait 2022 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 05.05.2023
2023/86
Mülkiyetleri Belediyemiz adına kayıtlı Pamukkale İlçesi, Kurtluca Mahallesi, 8387 ada, 12 parsel nolu, 6.080,39 m² sahalı taşınmaz ile 8588 ada, 27 parsel nolu, 1.325,33 m² sahalı taşınmazların mezarlık olarak kullanmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
3 05.05.2023
2023/87
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı Ek-1 listede tapu bilgileri belirtilen müstakil veya hisseli taşınmazlar ile Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ek-2 listede tapu bilgileri belirtilen müstakil taşınmazların trampa yapılıp yapılmayacağı, trampa işlemlerini yürütmek ve uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmeyeceği konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 05.05.2023
2023/88
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Anaokulu Alanında kalan, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 9165 ada, 1 parsel nolu, 1.500,20 m² sahalı taşınmazda Belediyemiz adına kayıtlı 13371/30004 (668,55 m²) hissenin üzerine anaokulu yapmak ve kullanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis süresinin belirlenmesi ve tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
5 05.05.2023
2023/89
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3688 ada, 6 nolu parselin doğusundaki park ve trafo ve park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 05.05.2023
2023/90
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 05.05.2023
2023/91
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 8891 ada, 1 nolu parselinde yer alan trafo alanı yerinin taşınması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 05.05.2023
2023/92
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 72.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 05.05.2023
2023/93
Belediyemize ait 2022 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
10 05.05.2023
2023/94
Mülkiyetleri Belediyemiz adına kayıtlı Pamukkale İlçesi, Kurtluca Mahallesi, 8387 ada, 12 parsel nolu, 6.080,39 m² sahalı taşınmaz ile 8588 ada, 27 parsel nolu, 1.325,33 m² sahalı taşınmazların mezarlık olarak kullanmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 05.05.2023
2023/95
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı Ek-1 listede tapu bilgileri belirtilen müstakil veya hisseli taşınmazlar ile Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ek-2 listede tapu bilgileri belirtilen müstakil taşınmazların trampa yapılması, trampa işlemlerini yürütmek ve uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü  hk.
12 05.05.2023
2023/96
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Anaokulu Alanında kalan, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 9165 ada, 1 parsel nolu, 1.500,20 m² sahalı taşınmazda Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, 13371/30004 (668,55 m²) hissenin üzerine anaokulu yapmak ve kullanmak üzere 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilerek Belediyemiz ile protokol yapılması, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 05.05.2023
2023/97
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 8891 ada, 1 nolu parselinde yer alan trafo alanı yerinin taşınması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 05.05.2023
2023/98
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 72.000.000,00-TL+faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü  hk.
15 05.05.2023
2023/99
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “02 Haziran 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.