İHALE İLANI

31-07-2023

İHALE İLANI

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

     Mülkiyeti Pamukkale Belediyesine ait, aşağıda tapu kaydı yazılı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

 

 

SIRA

NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE GÜN VE SAATİ

1

ÇÖMLEKSAZ

M22a.20D

0

22

3.000,00.-

TARLA

PLANSIZ ALAN

450.000,00 TL

13.500,00.-TL

06.09.2023

09:30

 

 

Madde 1- İhale, 06 Eylül 2023 tarihinde çarşamba günü, Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

Madde 2- İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Madde 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.      Gerçek Kişiler;

1)             Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

2)             T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),

3)             Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),

4)             Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

B.      Tüzel Kişiler;

1)             Tebligat için adres beyanı,

2)             Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,

3)             Nüfus Cüzdan fotokopileri,

4)             Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

C.      Ortak girişimler; Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 4- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 5- Bu satışın ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 6- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.

Madde 7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Ekli Dosyalar