2023 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

31-07-2023

2023 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

      

       Birleşim Tarihi  :    04 Ağustos 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda karar alınması hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 24.07.2023 tarih ve 86168 sayılı yazısı,

 

2-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5630 ada, 5 nolu parselin batısında bulunan Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2023 tarih ve 86754 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde mahkeme kararı ile hukuken plansız durumda kalan 1614 - 1615 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2023 tarih ve 86755 sayılı yazısı,

 

4-    Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.'nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında ekte yerleşim krokisi ve teknik detayları verilen 1 (bir) adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi talebinin görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2023 tarih ve 86769 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

5-    Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli 2023/78 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/05/2023 tarihli 327 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı ve Eldenizli Mahallesi güneybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli 2023/79 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/05/2023 tarihli 328 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi kuzeybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-   Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                         31/07/2023

                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Avni ÖRKİ

                                                                                                                             Belediye Başkanı