2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-09-2023

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI EYLÜL AYI

01 EYLÜL 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 01.09.2023
2023/133
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Belediyemizde “Afet İşleri Müdürlüğü” ile “Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü” kurulması ve ekte sunulan teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönetmeliklerinin kabulü, müdürlük bütçelerinin yedek ödenek tertibinden karşılanması ile Meclis kararına müteakiben yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenen Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ve önceki görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 01.09.2023
2023/134
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur) ve IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 01.09.2023
2023/135
Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarih 2023/76 ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarih 394 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.09.2023
2023/136
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarih 2023/106 ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarih 376 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.09.2023
2023/137
Sinan KORKMAZ ve İsmail KORKMAZ'ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22a-22b-3a paftası, Topraklık Mahallesi, 7758 ada, 3 parsele ait hazırlattıkları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.09.2023
2023/138
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6548 ada, 5-6-7 nolu ve 8205 ada, 1-2-3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.09.2023
2023/139
İlçemiz İncilipınar mahallesinde bulunan “1240 Sokak” isminin “Şehit Halil ÇANKAYA Sokak” olarak değiştirilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.09.2023
2023/140
Belediye Meclisi Asıl Divan Kâtipliğine; kalan süreyi tamamlamak üzere  Nail ŞAN’ın seçildiği hk.
9 01.09.2023
2023/141
Belediye Meclis Üyesi Mehmet YARA’dan boşalan Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Ayhan SOYFİDAN’ın seçildiği hk.
10 01.09.2023
2023/142
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Afet İşleri Müdürlüğünün zorunlu müdürlük olarak kurulması, kamu yararı ve hizmet gereği Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün kurulması, Afet İşleri Müdürlüğü ve Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliklerinin kabulü, Fen İşleri Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulü ile önceki yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına, Müdürlük bütçeleri için gerekli bütçe kodlarının açılarak, ihtiyacı olan ödeneğin yedek ödenek tertibinden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
11 01.09.2023
2023/143
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur) ve IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 01.09.2023
2023/144
Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarih 2023/76 ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarih 394 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.                
13 01.09.2023
2023/145
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli 2023/106 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli 376 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi 598 nolu parselin batısında bulunan Tescil Harici Alan ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 01.09.2023
2023/146
Sinan KORKMAZ ve İsmail KORKMAZ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22a-22b-3a pafta, Topraklık Mahallesi, 7758 ada, 3 parsele ait hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 01.09.2023
2023/147
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6548 ada 5, 6, 7 nolu parseller ve 8205 ada 1, 2, 3 nolu parsellere ait hazırlattığı ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 01.09.2023
2023/148
İlçemiz İncilipınar Mahallesinde bulunan ve ekli krokide belirtilen “1240 Sokak” isminin “Şehit Halil ÇANKAYA Sokak” olarak değiştirilmesinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 01.09.2023
2023/149
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “06 Ekim 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.