2023 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

02-10-2023

2023 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    06 Ekim 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                        :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-   5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümeninin 27.09.2023 tarih 653 sayılı kararı ile uygun görülen 2024 yılı Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 91547 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Encümeninin 27.09.2023 tarih ve 654 sayılı kararı ile 1.650.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2024 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 91548 sayılı yazısı,

 

3-   5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2024 yılı Ücretlerine ilişkin “2024 Yılı Ücret Tarifesi” taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 91552 sayılı yazısı,

 

4-    Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eğmir Mahallesi, 170 ada, 1 parsel nolu, 3.853,15 m2 sahalı tarla vasıflı taşınmaz hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.maddesi kapsamında “trampa yoluyla kamulaştırma” işlemlerinde kullanılmak üzere trampa kararı alınıp alınmayacağı, trampa işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmeyeceği hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 29.09.2023 tarih ve 91700 sayılı yazısı,

 

5-   Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 164 ada, 21 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 91801 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi muhtelif adalarda imar hatlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 91805 sayılı yazısı,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti. 

 

 02/10/2023

                                                                                                                                  Avni ÖRKİ

                                                                                                                             Belediye Başkanı