2023 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12-10-2023

2023 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI EKİM AYI  TOPLANTISININ

06 EKİM 2023 (1.BİRLEŞİM) VE 09  EKİM 2023 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.10.2023
2023/150
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2024 Yılı Performans Programı Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 06.10.2023
2023/151
Pamukkale Belediye Encümeninin 27/09/2023 tarih ve 654 sayılı kararı ile 1.650.000.000-TL olarak uygun görülen 2024 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 06.10.2023
2023/152
Pamukkale Belediyesi 2024 yılı Ücretlerine ilişkin “2024 Yılı Ücret Tarifesi” Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 06.10.2023
2023/153
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eğmir Mahallesi, 170 ada, 1 parsel nolu, 3.853,15 m2 sahalı tarla vasıflı taşınmazın “trampa yoluyla kamulaştırma” işlemlerinde kullanılmak üzere trampa yapılıp yapılmayacağı,trampa işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmeyeceği  konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
5 06.10.2023
2023/154
Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 164 ada, 21 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 06.10.2023
2023/155
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi muhtelif adalarda imar hatlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 06.10.2023
2023/156
Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve işçilik borcunun yapılandırılabilmesi için mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 260 ada, 12 parsel nolu, 255,00 m² sahalı, dokuz katlı betonarme bina vasıflı taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumuna teminat olarak gösterilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanı  Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesine dair önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 06.10.2023
2023/157
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet alanı” olarak planlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 446 ada, 3 parsel nolu, 2.493,83 m² sahalı taşınmazın sosyal tesis yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine dair önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 09.10.2023
2023/158
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Eğmir Mahallesi, 170 ada, 1 parsel nolu, 3.853,15 m² sahalı, tarla vasıflı taşınmazın “trampa yoluyla kamulaştırma” işlemlerinde kullanılmak üzere trampa yapılmasına ve trampa işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oybirliği ile kabulü hk.
10 09.10.2023
2023/159
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet alanı” olarak planlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 446 ada, 3 parsel nolu, 2.493,83 m² sahalı taşınmazın sosyal tesis yapılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oybirliği ile kabulü hk.
11 09.10.2023
2023/160
Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 164 ada, 21 parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
12 09.10.2023
2023/161
Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve işçilik borcunun yapılandırılabilmesi için mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 260 ada, 12 parsel nolu, 255,00 m² sahalı, dokuz katlı betonarme bina vasıflı taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumuna teminat olarak gösterilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk. 
13 09.10.2023
2023/162
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan ekli Pamukkale Belediyesi “2024 Yılı Ücret Tarifesi”nin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 09.10.2023
2023/163
Pamukkale Belediyesi 2024 yılı Performans Programının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
15 09.10.2023
2023/164
2024 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 1.650.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk.
16 09.10.2023
2023/165
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “03 Kasım 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.