2023 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-12-2023

2023 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2023 YILI ARALIK AYI  01 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 01.12.2023
2023/178
Pamukkale Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya, Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 01.12.2023
2023/179
Zümrüt Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 156 ve 2026 parseller ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.12.2023
2023/180
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 9454 ada, 1,2,3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerin imar hatlarının, fonksiyon, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.12.2023
2023/181
Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli 2023/145 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarihli 571 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi 598 nolu parselin batısında bulunan Tescil Harici Alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.12.2023
2023/182
Urhan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, 9515 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.12.2023
2023/183
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre ekli cetveldeki müdürlükler arası ödenek aktarılması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 01.12.2023
2023/184
Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait ekli listedeki taşınmazların 5 (beş) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 01.12.2023
2023/185
Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
9 01.12.2023
2023/186
Pamukkale Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 01.12.2023
2023/187
Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli 2023/145 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarihli 571 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi 598 nolu parselin batısında bulunan Tescil Harici Alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların  uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 01.12.2023
2023/188
Urhan Tekstil San.ve Tic. A.Ş.’nin; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, 9515 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
12 01.12.2023
2023/189
2023 Mali Yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün ekli cetvelde gösterilen bütçe tertiplerine toplam 102.000.000,00-TL ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki “Yol Yapım Giderleri” ile “Sosyal Tesisler” tertiplerinden aktarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 01.12.2023
2023/190
Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Belediyemize ait ekli listedeki taşınmazların 5 (beş) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 01.12.2023
2023/191
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “05 Ocak 2024 Cuma günü  saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.