2024 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-12-2023

2024 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    05 Ocak 2024

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2023 tarih ve 100116 sayılı yazısı,

2-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 1.325,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun III. Fazla Çalışma Ücreti konulu (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesinde belirtildiği gibi 2.470,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 18.12.2023 tarih ve 99542 sayılı yazısı,

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün (2021/26 sayılı) Genelgesi gereğince Belediyemizde 2024 yılında Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07.07.2023 tarih ve 2298581 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretleri geçmemek üzere 01.01.2024-31.12.2024 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2023 tarih ve 100115 sayılı yazısı,

4-    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünün 10.maddesine istinaden İlçemiz genelinde bulunan hayvan aşılamalarının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesi gereğince Belediyemiz ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38/g bendine uyarınca yetki verilmesi hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğünün 25.12.2023 tarih ve 100178 sayılı yazısı,

5-    5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun Geçici 4.maddesine istinaden, İlçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karakurt Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan “Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi”nin Belediyemiz ile ortak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (a) bendi gereğince Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38/g bendine göre yetki verilmesi hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğünün 25.12.2023 tarih ve 100177 sayılı yazısı,

6-    İl Jandarma Komutanlığının Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9169 ada 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2023 tarih ve 100755 sayılı yazısı,

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesi, 169 ada 7, 9 nolu parseller ve çevresi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2023 tarih ve 100756 sayılı yazısı,

8-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 100329 sayılı yazısı,

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

9-    Zümrüt Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 156 ve 2026 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 9454 ada, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerin imar hatlarının, fonksiyon, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 11-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                               29/12/2023

                                                                                                                                Avni ÖRKİ

                                                                                                                           Belediye Başkanı