2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-01-2024

2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Şubat 2024

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                 :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarih 2023/171 ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2023 tarih 749 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Muhtelif Adaların İmar Hatlarının ve Yapılaşma Şartlarının Düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2024 tarih ve 103184 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere eksik olan bilirkişiler adedince gerekli şartları sağlayan bilirkişinin seçilmesi ve isminin bildirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 tarih ve 103363 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendi ve 74.maddesine istinaden; Belediyemizin, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyanın ve barış kültürünün hakim olduğu güvenli ve dayanıklı şehirlerin tesis edilmesi hedefinde ilerleyen “Mayors For Peace” (Barış için Belediye Başkanları) girişimine üye olunmasına ve söz konusu üyelikle ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğünün 29.01.2024 tarih ve 103375 sayılı yazısı,

 

4-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.29/01/2024

                                                                                                                           Ayhan SOYFİDAN

                                                                                                                           Belediye Başkan V.