2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-02-2024

2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2024 YILI ŞUBAT AYI

02 ŞUBAT 2024 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 02.02.2024
2024/23
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarih 2023/171 ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2023 tarih 749 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Muhtelif Adaların İmar Hatlarının ve Yapılaşma Şartlarının Düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 02.02.2024
2024/24
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları için sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile gerektiğinde yapılacak diğer tüm çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan bilirkişilerin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 02.02.2024
2024/25
Belediyemizin, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyanın ve barış kültürünün hakim olduğu güvenli ve dayanıklı şehirlerin tesis edilmesi hedefinde ilerleyen “Mayors For Peace” (Barış için Belediye Başkanları) girişimine üye olunmasına ve söz konusu üyelikle ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi  konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 02.02.2024
2024/26
Belediye Meclisimizin 08.04.2019 tarih ve 2019/55 sayılı kararı ile alınan  Belediyemiz tarafından Belediyemiz işlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin güncellenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 02.02.2024
2024/27
Belediyemiz tarafından ihtiyaç halinde cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 107.000.000,00-TL (yüzyedimilyonTL) + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 02.02.2024
2024/28
Pamukkale Belediye Meclisinin 2024 yılı tatil ayının “MART” ayı olarak belirlenmesi konusunda verilen önergenin kabulü hk.
7 02.02.2024
2024/29
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarih 2023/171 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2023 tarih 749 sayılı kararlarıyla onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Muhtelif Adaların İmar Hatlarının ve Yapılaşma Şartlarının Düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların  uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
8 02.02.2024
2024/30
Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümleri kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 6 adet bilirkişi olarak belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 02.02.2024
2024/31
Belediyemizin, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyanın ve barış kültürünün hakim olduğu güvenli ve dayanıklı şehirlerin tesis edilmesi hedefinde ilerleyen “Mayors For Peace” (Barış için Belediye Başkanları) girişimine üye olunmasına ve söz konusu üyelikle ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 02.02.2024
2024/32
Belediye Meclisimizin 08.04.2019 tarih ve 2019/55 sayılı kararı ile alınan meclis kararının “Belediyemiz tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü iş ve işlemlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 10.000.000,00-TL olarak belirlenmesi, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi” olarak güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü  hk.
11 02.02.2024
2024/33
Belediyemiz tarafından ihtiyaç halinde cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 107.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin oyçokluğu ile kabulü  hk.
12 02.02.2024
2024/34
Belediye Meclisinin 02.02.2024 tarih ve 2024/28 sayılı kararı ile 2024 yılı “MART” ayı tatil ayı olarak belirlendiğinden, Pamukkale Belediye Meclisinin 2019-2024 dönemi olağan Meclis toplantılarının sona erdiği hk.