2024 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-04-2024

2024 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

            Birleşim Tarihi  :      03 Mayıs 2024

            Gün ve Saati       :      Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                 :

 

       -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların “Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi”nin (şoför ve yakıt idareye ait olmak üzere) 3 yıl süreyle (01/10/2024-30/09/2027) 4734 sayılı Kanunun 19.maddesine göre ihale yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.04.2024 tarih ve 109720 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemize ait 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 109749 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediyesi 2024 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 110124 sayılı yazısı,

 

4-    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 6232 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 109887 sayılı yazısı,

 

5-    Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi 4997 ada, 2,3,4 nolu parsellerinde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 109888 sayılı yazısı,

 

6-    Çağrı Tekstil San. Tic.Ltd.Şti.’nin Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi 343 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 109889 sayılı yazısı,

 

7-    Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi 111 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 109890 sayılı yazısı,

 

8-    4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "g" bendine istinaden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara 01.04.2024 tarihinden geçerli Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 110175 sayılı yazısı,

 

9-    Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 19.04.2024 tarih ve E.13929128 sayılı yazısına istinaden; Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyeti ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine seçilen üyelerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona erdiğinden, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun gereğince    5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Çiftçi Malları Koruma Meclisi ile 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyetine gizli oylama ile üye seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve 109934 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

10- Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilecek olan Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin incelenmesi konusu üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi;

 

11- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                              29/04/2024

 

                                                                                                                             Ali Rıza ERTEMÜR

                                                                                                                                 Belediye Başkanı