2024 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-05-2024

2024 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2024 YILI MAYIS AYI 03.05.2024 TARİHLİ 1.BİRLEŞİM VE 06.05.2024 TARİHLİ 2.BİRLEŞİM

 TOPLANTILARINA AİT KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1.BİRLEŞİM
1 03.05.2024
2024/56
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların yeterli sayıda, Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 3 yıl süreyle yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.05.2024
2024/57
Belediyemize ait 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 03.05.2024
2024/58
Pamukkale Belediyesi 2024 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 03.05.2024
2024/59
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 6232 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
5 03.05.2024
2024/60
Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4997 ada, 2, 3, 4 nolu parsellerinde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
6 03.05.2024
2024/61
Çağrı Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, 343 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
7 03.05.2024
2024/62
Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 111 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
8 03.05.2024
2024/63
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara 01.04.2024 tarihinden geçerli toplu sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek  sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve Sosyal Denge Sözleşmesinin yapılması için yetkili memur sendika ile görüşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 03.05.2024
2024/64
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asıl ve 5 yedek üye ile Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyetinde görev yapacak 5 asıl ve 5 yedek üyelerin gizli oylama ile yapılan seçimlerle belirlendiği hk.
10 03.05.2024
2024/65
Belediye Meclis üyeleri arasından görevlendirilecek olan Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkan ödeneğinin 2/3’ü kadar brüt ödenek verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
11 03.05.2024
2024/66
Belediyemiz tarafından ihtiyaç halinde cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 34.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2.BİRLEŞİM
12 06.05.2024
2024/67
Belediyemizin hizmetlerinde kullanılacak olan araçların yeterli sayıda, Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 3 yıl süreyle (01/10/2024-30/09/2027) yapılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 06.05.2024
2024/68
Belediyemize ait 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşüldüğü hk.
14 06.05.2024
2024/69
Pamukkale Belediyesi 2024 yılı Ücretler Tarifesinin “Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmında yer alan ücretlerin güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 06.05.2024
2024/70
Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4997 ada, 2, 3, 4 nolu parsellerinde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 06.05.2024
2024/71
Çağrı Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.'nin Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, 343 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 06.05.2024
2024/72
Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 111 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 06.05.2024
2024/73
Pamukkale Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 01.04.2024 tarihinden geçerli Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması için yetkili memur sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 06.05.2024
2024/74
Belediyemiz tarafından ihtiyaç halinde cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 34.000.000,00-TL+faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 06.05.2024
2024/75
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “07 Haziran 2024 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.