2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

03-06-2024

2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

            Birleşim Tarihi  :    07 Haziran 2024

            Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                 :

 

       -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parselde İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2021/1275 Esas ve 2022/451 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2024 tarih ve 112885 sayılı yazısı,

 

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

2-    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 6232 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması  konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

3-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                                03/06/2024

 

                                                                                                                             Ali Rıza ERTEMÜR

                                                                                                                                 Belediye Başkanı