2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-06-2024

2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2024 YILI HAZİRAN AYI 07.06.2024 TARİHLİ 1.BİRLEŞİM VE 10.06.2024 TARİHLİ 2.BİRLEŞİM TOPLANTILARINA AİT KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1.BİRLEŞİM
1 07.06.2024
2024/76
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parselde İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2021/1275 Esas ve 2022/451 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 07.06.2024
2024/77
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 6232 ada, 1 nolu parselde hazırlattığı ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3 07.06.2024
2024/78
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan resmi plakalı araçların yetersizliği nedeniyle 22 adet Çift Kabin Pick-up Kamyonet (4*2), 16 adet Çift Kabin Kamyonet, 4 adet Minibüs ve 3 adet Damperli Kamyon gruplarının ekonomik açıdan araç satın alma maliyetinin daha düşük olması sebebiyle, toplu halde ve/veya peyder pey satın alınması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 07.06.2024
2024/79
Belediyemizce 2024 yılında muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) yapımı, taşıt-iş makinesi alımları ve cari giderlerimiz ile geçmiş dönem borç ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’ün yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarınca istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2.BİRLEŞİM
5 10.06.2024
2024/80
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parselde İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin kararına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 10.06.2024
2024/81
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan resmi plakalı araçların yetersizliği nedeniyle 22 adet Çift Kabin Pick-up Kamyonet (4*2), 16 adet Çift Kabin Kamyonet, 4 adet Minibüs ve 3 adet Damperli Kamyon gruplarının ekonomik açıdan araç satın alma maliyetinin daha düşük olması sebebiyle, toplu halde ve/veya peyder pey satın alınmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
7 10.06.2024
2024/82
Belediyemizce 2024 yılında muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) yapımı, taşıt-iş makinesi alımları ve cari giderlerimiz ile geçmiş dönem borç ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’ün yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarınca istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
8 10.06.2024
2024/83
Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “05 Temmuz 2024 Cuma günü saat 15.00’te” yapılmasının uygun görüldüğü hk.