PAZARLIK İLANI

03-07-2024

PAZARLIK İLANI

   PAZARLIK İLANI
T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                                                                                  
       Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu T.C. Pamukkale İlçe Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi uyarınca 15 (onbeş) gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatte İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan T.C. Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 1- İhaleler, 10 Temmuz 2024 tarihinde Çarşamba günü T.C. Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde T.C. Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Madde 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte T.C. Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
  
 1) Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),
   
2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
 
  3) Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
 
  4) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
    5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
  
 6) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
B.   Tüzel Kişiler;
  
 1) Tebligat için adres beyanı,
 
   2) Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname,
   
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (İhale yılında alınmış),
 
  4) Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli)
  
 5) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
    6) Nüfus Cüzdan fotokopileri,
  
 7) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
    8) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
C.   Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 4- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
Madde 7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.       
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ MÜLKİYET DURUMU KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 23 Küçük Sanayi Alanı Sanayi Dükkanı 50,00 1.800,00.-TL+KDV/AY 1.944,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.00
2 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13                                                         Park Alanı Dükkan 15,00 2.800,00.-TL/AY 3.024,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.01
3 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13/1                                                            Park Alanı Dükkan 15,00 2.800,00.-TL/AY 3.024,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.02
4 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 19/1                                                         Park Alanı Dükkan 15,50 2.800,00.-TL/AY 3.024,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.03
5 Fesleğen Mah. 984/1 Sok. No: 9/1 Park Alanı ATM Yeri 6,00 24.000,00.-TL/YIL 2.160,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.04
6
Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 53 
Belediye Hizmet Alanı  İdari Bina - Kantar  İdari Bina: 14,00
Kantar: 60 Ton'luk
1.200,00.-TL+KDV/AY 1.296,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.05
7 Gölemezli Mah. Belediye Cad. Zemin kat, No: 27-A  Köyiçi Mevkii,
0 ada, 495 parsel
Kahvehane 67,62 1.200,00.-TL+KDV/AY 1.296,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.06
8 İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Blv. No: 234/6
(2 no.lu ATM)
Park Alanı ATM Yeri 6,00 33.000,00.-TL/YIL 2.970,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.07
9 İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Blv. No: 234/5
(3 no.lu ATM)
Park Alanı ATM Yeri 6,00 33.000,00.-TL/YIL 2.970,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.08
10 Kale  Mah. İstiklal Cad. No: 81/C
281 ada, 8 parsel
Dükkan  17,00 1.000,00.-TL/AY 1.080,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.09
11 Karahayıt Mahallesi, 128 Gelintaşı Sokak, No: 9  (Mesire Yeri), Karahayıt Mahallesi, 128 Gelintaşı Sokak, No: 13 (Büfe) Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Pamukkale Termal ve Sağlık Şehir Ormanı Mesire Yeri    11.000,00.-TL+KDV/AY 11.880,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.10
12 Pınarkent Mah. 66 Sok. No: 61                                            Tapunun Çömleksaz Mah.
Köyiçi Mevkii,
367 ada, 2 parsel
İşyeri 174,00 4.200,00.-TL+KDV/AY 4.536,00.-TL 3 YIL 10/07/2024
10.11

Ekli Dosyalar