İHALE İLANI

28-08-2023

İHALE İLANI

                                                                                                                                                 İLAN
                                                                                                                     PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Pamukkale İlçe Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar, Pamukkale Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 1- İhaleler, 27 Eylül 2023 tarihinde Çarşamba günü Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Madde 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
 
  1) Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),
  
 2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
  
 3) Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
 
  4) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
 
  5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
  
 6) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
B.   Tüzel Kişiler;
   
1) Tebligat için adres beyanı,
  
 2) Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,
  
 3) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
   
4) Nüfus Cüzdan fotokopileri,
    5)
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
 
   6) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
C.   Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 4- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
Madde 7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.      
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ MÜLKİYET DURUMU KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akdere Mah. Akdere Küme Evleri, No:128 Köyiçi Mevkii,       
   315 ada, 3 parsel
Dükkan  68,50 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.30
2
Akköy Mah.  Menderes Cad. Zemin Kat No:1/B  
 Sazboyunda Mevkii,
240 ada,  2 parsel
İşyeri 239,00 35.500,00.-TL/YIL 31 AY 2.751,25.-TL 27/09/2023
10.32
3 Akköy Mah. Hacımahmutdüden Mevkii,
0 ada, 1964 parsel 
Hacımahmutdüden Mevkii,
0 ada, 1964 parsel
(39.188,00 m²)
Tarla 14.000,00 12.000,00.-TL/YIL 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.34
4 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:17 Küçük Sanayi Alanı Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.36
5 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:25  Küçük Sanayi Alanı Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.38
6 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:27 Küçük Sanayi Alanı Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.40
7 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:30 Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Çay Ocağı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.42
8 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:32  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.44
9 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:36  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.46
10 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:38  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.48
11 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:40  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.50
12 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:42  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.52
13 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:44  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.54
14 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:46 Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.56
15 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:48  Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
10.58
16 Aktepe Mah. 2399/1 Sok. No: 10  Park Alanı Büfe 20,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.00
17 Cankurtaran  Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 31/A Köyiçi Mevkii,
7003 ada, 5 parsel
Dükkan 103,00 2.500,00.-TL/AY 31 AY 2.325,00.-TL 27/09/2023
11.02
18 Cumhuriyet Mah. 3500 Sok. No: 45                    Aile Sağlık Merkezi- 1 no.lu poliklinik Tapunun İstiklal Mah.
 6079 ada,  3 parsel
Aile Sağlık Merkezi Poliklinik  Poliklinik: 19,70
Ortak Alanlar: 327,69
2.750,00.-TL/AY 31 AY 2.557,50.-TL 27/09/2023
11.04
19 Deliktaş Mah. 1953 Sok. No: 5/1  Park Alanı Büfe 15,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.06
20 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13                                                             Park Alanı Dükkan 15,00 1.900,00.-TL/AY 31 AY 1.767,00.-TL 27/09/2023
11.08
21 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13/1                                                             Park Alanı Dükkan 15,00 1.900,00.-TL/AY 31 AY 1.767,00.-TL 27/09/2023
11.10
22 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 17                                                             Park Alanı Dükkan 15,00 1.900,00.-TL/AY 31 AY 1.767,00.-TL 27/09/2023
11.12
23 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok.No: 23/1                                                             Park Alanı Dükkan 17,00 1.900,00.-TL/AY 31 AY 1.767,00.-TL 27/09/2023
11.14
24 Deliktaş Mah. Şehit Yılmaz Bakan Cad. No: 3 Park alanı Büfe 30,00 3.500,00.-TL+KDV/AY 31 AY 3.255,00.-TL 27/09/2023
11.16
25 Develi Mah. Uluyolaltı Mevkii, 0 ada, 522 parsel  Uluyol Altı Mevkii,                                   0 ada, 522 parsel  Tarla 25.973,00 50.000,00.-TL/YIL 31 AY 3.874,99.-TL 27/09/2023
11.18
26 Dokuzkavaklar Mah. Şehit İsa Özmen Cad. No: 1/3  (1 no.lu ATM) Park Alanı ATM  Yeri 6,00 17.000,00.-TL/YIL 31 AY 1.317,49.-TL 27/09/2023
11.20
27 Eldenizli Mah. Eldenizli Sok. No: 40/A  Köyiçi Mevkii,
115 ada, 1 parsel
Büfe 30,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.22
28 Fatih Mah. 1952 Sok. No: 17  Park Alanı Büfe 31,50 1.500,00.-TL+KDV/AY 31 AY 1.395,00.-TL 27/09/2023
11.24
29 Fatih Mah. Eski Karakurt Yolu Sok. No: 39/1 Park Alanı Kafeterya 107,70 3.500,00.-TL+KDV/AY 31 AY 3.255,00.-TL 27/09/2023
11.26
30 Goncalı  Mah. 1 Sok. No: 46 Köyiçi Mevkii,
102 ada, 150 parsel 
Dükkan 74,10 3.000,00.-TL/AY 31 AY 2.790,00.-TL 27/09/2023
11.28
31
Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 27/B
Köyiçi Mevkii,
0 ada, 495 parsel
Dükkan 15,00 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.30
32 Gölemezli Mah.Belediye Cad. No:27/C  Köyiçi Mevkii,
0 ada, 495 parsel
Dükkan 6,00 500,00.-TL/AY 31 AY 465,00.-TL 27/09/2023
11.32
33 Gökpınar Mah. 101 Sok. No: 13  Park Alanı Spor Kompleksi
(Halı Saha ve İdari Bina- Trambolin)
1.800,00 (Halı Saha)
288,66 (İdari Bina)
168,00 (Trambolin)
5.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 4.650,00.-TL 27/09/2023
11.34
34 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/A
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.36
35 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/B
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.38
36 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/C
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.40
37 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/D
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.42
38 Gözler Mah. Akgöl Sok. No:12/E                        
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 90,00 1.750,00.-TL+KDV/AY 31 AY 1.627,50.-TL 27/09/2023
11.44
39 Gözler Mah. Akgöl Sok. No:12/F                            
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Dükkan 45,00 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.46
40 Gözler Mah. Akgöl Sok. No:12/G                              
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.48
41 Gözler Mah. Akgöl Sok. No:12/J                            
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.50
42 Gözler Mah. Akgöl Sok. No:12/K                         
Köyiçi Mevkii,
133 ada, 1 parsel 
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
11.52
43 Gözler Mah. Atatürk (Yeni) Bulvarı, No: 85 Köyiçi Mevkii,
374 ada, 1 parsel
Dükkan 100,00 1.500,00.-TL/AY 31 AY 1.395,00.-TL 27/09/2023
11.54
44 Güzelpınar Mah. Kaplanlar Küme Evleri, No: 15
Köyiçi Mevkii, 251 ada,
481 ve 482 parsel
Konut 123,00 1.500,00.-TL/AY 31 AY 1.395,00.-TL 27/09/2023
11.56
45 Irlıganlı Mah. Atatürk Cad. No: 144/2                                                             Park Alanı ATM Yeri 6,00 900,00.-TL/YIL 31 AY 69,75.-TL 27/09/2023
11.58
46 Kale  Mah. İstiklal Cad. No: 81/A
281 ada, 8 parsel
Dükkan 15,00 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
12.00
47 Kale Mah. 326 Sok.  Park Alanı Yeşil Alan  11.269,00 5.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 4.650,00.-TL 27/09/2023
12.02
48 Kale Mah. Demokrasi Cad. No: 13 Park Alanı Ekli projesi dâhilinde istekli tarafından yapılacak Büfe  Toplam Alan: 28,25
(Büfe: 15,00 - Wc: 13,25)
10.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 9.300,00.-TL 27/09/2023
12.04
49 Karahayıt Mah. 125 Cami Sok. No: 7  Park Alanı Kafeterya 85,00 7.500,00.-TL+KDV/AY 31 AY 6.975,00.-TL 27/09/2023
12.06
50 Kavakbaşı Mah. Kavakbaşı Sok. No: 79/1 Park Alanı Büfe 15,00 1.250,00.-TL+KDV/AY 31 AY 1.162,50.-TL 27/09/2023
12.08
51 Kervansaray Mah. 3008 Sok. No: 17  Park Alanı Dükkan 55,00 3.000,00.-TL/AY 31 AY 2.790,00.-TL 27/09/2023
12.10
52 Korucuk  Mah. Bayrak Cad. No: 1/B-1/C
Köyiçi Mevkii,
9411 ada, 1 parsel
Dükkan 80,00 2.500,00.-TL/AY 31 AY 2.325,00.-TL 27/09/2023
12.12
53 Korucuk  Mah. Yeşiller Cad. No: 8/A
Köyiçi Mevkii,
9411 ada, 1 parsel
Dükkan 9,00 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
12.14
54 Kurtluca Mah. Mantarlık Mevkii,
8401 ada, 1 parsel
Mantarlık Mevkii,
 8401 ada, 1 parsel
Tarla 15.215,16 12.000,00.-TL/YIL 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
12.16
55 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/6 (4 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 100.000,00.-TL/YIL 31 AY 7.749,99.-TL 27/09/2023
12.18
56 Tekke Mah. Çamlık Cad. No: 77  Park Alanı Minibüs Durağı 80,00 4.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 3.720,00.-TL 27/09/2023
12.20
57 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/B Ortamahalle Mevkii,
272 ada, 12 parsel
Dükkan 20,00 750,00.-TL/AY 31 AY 697,50.-TL 27/09/2023
12.22
58 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/D  Ortamahalle Mevkii,
272 ada, 12 parsel
Dükkan 40,00 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
12.24
59 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10 İç Kapı No: 2 Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel 
Sanayi Dükkanı 32,00 900,00.-TL+KDV/AY 31 AY 837,00.-TL 27/09/2023
12.26
60 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10 İç Kapı No: 3 Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel 
Sanayi Dükkanı 32,00 900,00.-TL+KDV/AY 31 AY 837,00.-TL 27/09/2023
12.28
61 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10 İç Kapı No: 5-6 Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 40,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
12.30
62 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10 İç Kapı No: 7 Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 35,00 950,00.-TL+KDV/AY 31 AY 883,50.-TL 27/09/2023
12.32
63 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/D Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 20,00 750,00.-TL+KDV/AY 31 AY 697,50.-TL 27/09/2023
12.34
64 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/E  Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 25,00 850,00.-TL+KDV/AY 31 AY 790,50.-TL 27/09/2023
12.36
65 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/G  Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 45,00 1.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 930,00.-TL 27/09/2023
12.38
66 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/H  Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel 
Sanayi Dükkanı 16,00 750,00.-TL+KDV/AY 31 AY 697,50.-TL 27/09/2023
12.40
67 Uzunpınar Mah. 203 Sok. No: 7/A Ortamahalle Mevkii,
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 65,00 1.250,00.-TL+KDV/AY 31 AY 1.162,50.-TL 27/09/2023
12.42
68 Yeniköy Mah. Yeniköy Küme Evleri, No: 238/A Köyiçi Mevkii
0 ada, 1210 parsel
Konut 92,00 1.500,00.-TL/AY 31 AY 1.395,00.-TL 27/09/2023
12.44
69 Zeytinköy Mah. Yunus Emre Cad. No: 28  Park Alanı Dükkan 33,21 2.500,00.-TL/AY 31 AY 2.325,00.-TL 27/09/2023
12.46
70 Akköy Mah. Menderes Cad. No: 2  Park Alanı
Akköy Mah. Köyiçi Mevkii,
0 ada, 485 parsel
Kahvehane 84,65 4.500,00.-TL+KDV/AY 31 AY 4.185,00.-TL 27/09/2023
12.48
71 Dokuzkavaklar Mah. Ankara Blv. No: 82 Park Alanı Büfe Toplam: 50,00 
(Cam Bölüm: 22,00
Kapalı Bölüm: 28,00)
7.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 6.510,00.-TL 27/09/2023
12.50

Ekli Dosyalar