İHALE İLANI

05-12-2023

İHALE İLANI

                                                                                                                                                 İLAN
                                                                                                                     PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Pamukkale İlçe Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar, Pamukkale Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 1- İhaleler, 27 Aralık 2023 tarihinde Çarşamba günü Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Madde 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
 
  1) Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),
  
 2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
  
 3) Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
 
  4) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
 
  5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
  
 6) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
B.   Tüzel Kişiler;
   
1) Tebligat için adres beyanı,
  
 2) Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname,
   
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (İhale yılında alınmış),
   
4) Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli)
  
 5) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
  
 6) Nüfus Cüzdan fotokopileri,
    7)
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
 
   8) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
C.   Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 4- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
Madde 7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.      
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ MÜLKİYET DURUMU KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akhan Mah. 169 Sok. No: 2 Park Alanı Halı Saha 725,61 1.600,00.-TL+KDV/AY 1.728,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.30
2 Akdere Mah. Akdere Sok. No: 129/A Köyiçi Mevkii,
315 ada, 1 parsel
Kahvehane 46,00 700,00.-TL+KDV/AY 756,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.31
3 Çeşmebaşı Mah. Çeşmebaşı Küme Evleri, No: 62   Kafeterya 55,00 1.900,00.TL+KDV/AY 2.052,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.32
4 Deliktaş Mah. 2010 Sok. No: 31 Açık Spor Tesis Alanı Spor Kompleksi Halı Saha: 800,00
İdari Bina: 141,24
4.100,00.-TL+KDV/AY 4.428,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.33
5 Develi Mah. Develi Sok. No: 96/A                 Köyiçi Mevkii,
0 ada, 432 parsel
Kahvehane 100,00 1.400,00.-TL+KDV/AY 1.512,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.34
6 Eldenizli Mah. Eldenizli Sok. No: 40 
Köyiçi Mevkii,
115 ada, 1 parsel
Kahvehane 70,00 1.400,00.-TL+KDV/AY 1.512,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.35
7
Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 53 
Belediye Hizmet Alanı  İdari Bina - Kantar  İdari Bina: 14,00
Kantar: 60 Ton'luk
  900,00.-TL+KDV/AY 945,00.-TL 35 AY 27/12/2023
09.36
8 Gölemezli Mah. Belediye Cad. Zemin kat,
No: 27-A 
Köyiçi Mevkii,
0 ada, 495 parsel
Kahvehane 67,62   900,00.-TL+KDV/AY 972,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.37
9 Haytabey Mah. Haytabey Küme Evleri, No: 41 Köyiçi Mevkii,
159 ada, 13 parsel
Dükkan  60,00   750,00.-TL/AY 810,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.38
10
Irlıganlı Mah. 1067/1 Sok. No: 2
(Toki evleri karşısı) Park Alanında
Köyiçi Mevkii,
0 ada, 908 parsel, (Park Alanı)
Büfe 36,00   1.700,00.-TL+KDV/AY 1.836,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.39
11 Kale  Mah. İstiklal Cad. No: 81/C
281 ada, 8 parsel
Dükkan  17,00  700,00.-TL/AY 735,00.-TL 35 AY 27/12/2023
09.40
12
Karahayıt Mah. 108 Oteller Sok. No: 4  
Park Alanı Semazen Gösteri Alanı Yapı: 460,00
İdari Bina: 150,00
 4.200,00.-TL+KDV/AY 4.536,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.41
13 Karahayıt Mah. 133 Manolya Sok. No: 1 Köyiçi Mevkii,
189 ada, 1 parsel,
Özel Proje Alanı
Büfe 12,00 6.000,00.-TL+KDV/AY 6.480,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.42
14 Karşıyaka Mah. 2338 Sok. No: 62 Park Alanı Büfe 58,24 850,00.-TL+KDV/AY 892,50.-TL 35 AY 27/12/2023
09.43
15 Küçükdere Mah. Küçükdere Küme Evleri, No: 146/ A Köyiçi Mevkii,
174 ada, 1 parsel
Kahvehane 75,00 1.400,00.-TL+KDV/AY 1.512,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.44
16 Korucuk  Mah. Bayrak Cad. No: 1/A   
Köyiçi Mevkii,
9411 ada, 1 parsel
Çay Ocağı ve Tost Salonu 85,00 1.900,00.-TL+KDV/AY 1.995,00.-TL 35 AY 27/12/2023
09.45
17 Pamukkale Mah. Adnan Kahveci Bul. No: 109,
 1 no.lu baz istasyonu alanı
Göktemel Mevkii,
159 ada, 1 parsel 
Gsm-Baz İstasyon Alanı 10,00 50.000,00.-TL/YIL 4.500,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.46
18 Pamukkale Mah. Kargılı Sok. No: 7
1 no.lu baz istasyonu alanı
Park Alanı Gsm-Baz İstasyon Alanı 10,00 50.000,00.-TL/YIL 4.500,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.47
19 Pamukkale Mah. Kargılı Sok. No: 9
2 no.lu baz istasyonu alanı
Park Alanı Gsm-Baz İstasyon Alanı 10,00 50.000,00.-TL/YIL 4.500,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.48
20 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/9  (1 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 134.000,00.-TL/YIL 12.060,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.49
21 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/8 (2 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 134.000,00.-TL/YIL 12.060,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.50
22 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/7 (3 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 134.000,00.-TL/YIL 12.060,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.51
23 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/5 (5 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 134.000,00.-TL/YIL 12.060,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.52
24 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/4 (6 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 134.000,00.-TL/YIL 12.060,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.53
25 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy (Pamuk) Bulvarı No: 41/2 (8 no.lu ATM)  Yol Kenarı- kaldırım ATM Yeri 6,00 134.000,00.-TL/YIL 12.060,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.54
26 Pınarkent Mah. 66 Sok. No: 61                                            Tapunun Çömleksaz Mah. Köyiçi Mevkii,
367 ada, 2 parsel
İşyeri 174,00 2.500,00.-TL+KDV/AY 2.625,00.-TL 35 AY 27/12/2023
09.55
27 Uzunpınar Mah. Çamlık Cad. No: 4 Köyiçi Mevkii,
130 ada, 29 parsel,
Ağaçlandırılacak Alan
Gsm-Baz İstasyon Alanı 10,00 20.000,00.-TL/YIL 1.800,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.56
28 Uzunpınar Mah. Çamlık Cad. No: 6 Köyiçi Mevkii,
130 ada, 29 parsel,
Ağaçlandırılacak Alan
Gsm-Baz İstasyon Alanı 10,00 20.000,00.-TL/YIL 1.800,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.57
29 Uzunpınar Mah. Çamlık Cad. No: 8 Köyiçi Mevkii,
130 ada, 29 parsel,
Ağaçlandırılacak Alan
Gsm-Baz İstasyon Alanı 10,00 20.000,00.-TL/YIL 1.800,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.58
30 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/A Ortamahalle Mevkii,
272 ada, 12 parsel     
Kahvehane 75,00 1.600,00.-TL+KDV/AY 1.728,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
09.59
31 Akköy Mah. Sanayi Sok. No:19 Küçük Sanayi Alanı Sanayi Dükkanı 50,00 1.100,00.-TL+KDV/AY 1.188,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.00
32 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 23 Küçük Sanayi Alanı Sanayi Dükkanı 50,00 1.100,00.-TL+KDV/AY 1.188,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.01
33 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 34 Dabanda Mevkii
 0 ada, 2022 parsel                      
Sanayi Dükkanı 50,00 1.100,00.-TL+KDV/AY 1.188,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.02
34 Kurtluca Mah. Kurtluca Küme Evleri No: 224 Ören Mevkii, 8354 ada,
1 parsel
GSM Haberleşme Micro SmallCell Sistemleri Alanı 1,00 1.500,00.-TL/YIL 135,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.03
35 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10 İç Kapı No: 8 Ortamahalle Mevkii
255 ada, 10 parsel
Sanayi Dükkanı 20,00 800,00.-TL+KDV/AY 864,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.04
36 Akdere Mah. Akdere Küme Evleri, No:128 Köyiçi Mevkii,       
   315 ada, 3 parsel
Dükkan  68,50 750,00.-TL/AY 810,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.05
37 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13                                                              Park Alanı Dükkan 15,00 2.000,00.-TL/AY 2.160,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.06
38 Gökpınar Mah. 101 Sok. No: 13  Park Alanı Spor Kompleksi
(Halı Saha ve İdari Bina- Trambolin)
1.800,00 (Halı Saha)
288,66 (İdari Bina)
168,00 (Trambolin)
5.000,00.-TL+KDV/AY 5.400,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.07
39 Güzelpınar Mah. Kaplanlar Küme Evleri, No: 15
Köyiçi Mevkii, 251 ada,
481 ve 482 parsel
Konut 123,00 500,00.-TL/AY 540,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.08
40 Karahayıt Mah. 125 Cami Sok. No: 7  Park Alanı Kafeterya 85,00 6.700,00.-TL+KDV/AY 7.236,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.09
41 Kavakbaşı Mah. Kavakbaşı Sok. No: 79/1   Büfe 15,00 450,00.-TL+KDV/AY 486,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.10
42 Kervansaray Mah. 3008 Sok. No: 17  Park Alanı Dükkan 55,00 1.350,00.-TL/AY 1.458,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.11
43 Korucuk  Mah. Bayrak Cad. No: 1/B-1/C
Köyiçi Mevkii,
9411 ada, 1 parsel
Dükkan 80,00 1.300,00.-TL/AY 1.404,00.-TL 3 YIL 27/12/2023
10.12

Ekli Dosyalar